ဆိုက္တည္ေထာင္သူ အေၾကာင္း

အမည္ - သစ္ဆန္းခန္႔
အသက္ - ၂၂
၀ါသနာ - ဂိမ္း ၊ ဘေလာ့ဂ္ ၊ ကဗ်ာ
ေနရပ္လိပ္စာ - ကန္ေတာ္ေလး ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ၊ ရန္ကုန္။
ဆက္သြယ္ရန္ - masterkhan30000@gmail.com