ရုပ္ေျပာင္ေလးမ်ား


ခ်စ္စရာ တိရိစာၧန္ ရုပ္ေျပာင္ေလးမ်ား
Smiley Meaning Smiley Meaning
Adorable Cat Look Baby Alligator
Baby Cow Baby Frog
Baby Giraffe Baby Horse
Baby Mouse Baby Pig
Baby Rabbit Baby Skunk
Bird Swing on Sprig Black Bird Croak
Bird Try to Fly Bug
Butterfly Cat Clean
Cat Looking in Mirror Cat Play with Marble
Cat with Their Children Clean Leafs
Dog with Bone in Mouth Happy with His Leafs
Little Angry Gorilla Little Cat Play with Wool
Little Elephant Little Happy Dog
Little Monkey with Banana Little Tiger
Little White Cat Nice and Funny Little Lion
Panda Peacock
Penguin Smiley Fondle Little Cat
Snake Smiley Fondle Little Dogကြန္မန္႔ ေပးတဲ့ ေနရာမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါေစ ဒီဟာေလးလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ေပးခဲ့ရသလုိ အသံုး ျပဳရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ....

သစ္ဆန္းခန္႔
masterkhan30000@gmail.com